visie

Onze schoolvisie

 • Onze Vrije Basisschool "De Bosuiltjes" wil het kind en zijn vorming als totale en individuele persoon centraal stellen. Hoofd, hart en handen krijgen hier de nodige aandacht in een opvoedingssfeer waar iedereen, zowel kinderen als leerkrachten, zich goed kunnen voelen. Er wordt rekening gehouden met de begaafdheden én de beperkingen van elk kind, maar ook met de thuisomgeving.
  Het vormingsplan en de leerplannen van het katholiek onderwijs, waarin de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van de overheid zijn verwerkt, zijn uiteraard de basis van dit proces.
  Als kleine dorpsschool en vanuit onze visie op katholiek onderwijs, leggen we graag volgende inhoudelijke accenten:

 • We streven een familiale sfeer na, in de geest van geborgenheid, vertrouwen en vreugde;
 • We zorgen voor een creatieve aanpak van rekenen, taal en andere meer cognitieve vakken;
 • Beeldende, muzikale opvoeding en bewegingsopvoeding worden als volwaardige vakken beschouwd;
 • Wij stimuleren zelfstandig werk in hoeken- en contractwerk;
 • Ook de bekwaamheid om in groep te werken vinden wij heel belangrijk
  Kinderen met leermoeilijkheden en/of leerachterstand geven we extra begeleiding; evenals de meerbegaafde leerlingen;
 • Men houdt zich aan gemaakte afspraken zodat de goede organisatie van het school- en klasgebeuren kan bijdragen tot een rustige en vertrouwde leer- en leefomgeving;
  Wij proberen ons steentje bij te dragen tot tal van materiële aspecten van de opvoeding als gezondheidszorg, voeding, naschoolse opvang, muzikale opvoeding, sport en spel, …:
 • Wij streven ernaar om een up-to-date onderwijs aan te bieden, hiertoe scholen de leerkrachten zich permanent bij.

  Onze school is een katholieke school, gebaseerd op christelijke levenswaarden. Deze waarden willen we op de eerste plaats voorleven en gezamenlijk beleven, als aanvulling op het gezinsleven:
  - Eerbied en waardering voor zichzelf en voor de anderen;- Solidariteit met de armsten in de breedste zin;
  - Vergevingsgezindheid en geven van nieuwe kansen;
  - Verdraagzaamheid;
  - Genegenheid en liefde;
  - Dankbaarheid voor het kleine en het eenvoudige.

  Wij achten het noodzakelijk als school de nodige samenwerking na te streven met alle participanten: schoolbestuur, directie, leerkrachten, ouders, CLB, ouderraad, parochiegemeenschap, gemeente, … Dit vereist een grote onderlinge luisterbereidheid en een duidelijke afbakening van ieders verantwoordelijkheid in het opvoedingsproces.

  Wij hopen dat deze schoolvisie een beetje mag bijdragen tot het geluk van de kinderen op onze school