Ouderraad

Hieronder vindt u algemene informatie over de ouderraad. Op onze blog vindt u de laatste nieuwtjes.

Onze ouderraad bestaat uit een dynamische groep van ouders die samen de opvoeding en het onderwijs van onze school willen ondersteunen. De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school. Haar voornaamste taak bestaat erin initiatieven te ontwikkelen om de banden tussen de ouders, de kinderen en het schoolteam te versterken. 

De basisdoelstelling van onze vereniging is het bevorderen van de samenwerking en van de communicatie tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school. 

De kerntaken van de ouderraad zijn: 

  • Informeren van en communiceren met de ouders over het lokale schoolgebeuren (uiteraard complementair aan de school) en over de eigen werking. 
  • Faciliteren van ontmoetingsactiviteiten voor ouders, zodat deze elkaar en de school beter leren kennen. 
  • In overleg met het schoolteam onze school ondersteunen door hulp te bieden bij activiteiten die wij of de school organiseren. 
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid garanderen, onder andere door de schoolraad of het schoolbestuur te adviseren. 

Onze ouderraad is aangesloten bij het VCOV (de Vlaamse Confederatie voor ouders en Ouderverenigingen). Zij ondersteunen inhoudelijk onze werking telkens dit nodig is. Ook bij de overheid vertegenwoordigen zij de ouders van het Vrij Gesubsidieerd Onderwijs. De ouderraad vaardigt ouders af naar de schoolraad om hen te vertegenwoordigen. 

De ouderraad organiseert 4 tot 5 maal per jaar vergaderingen om haar beleidspunten en werkzaamheden te communiceren en te bespreken met alle geïnteresseerde ouders. Op deze vergaderingen zijn alle ouders en een vertegenwoordiging van het schoolteam welkom. De aanwezigheid van elke ouder geeft blijk van het belang dat je als ouder hecht aan de uitbouw van een optimale schoolomgeving voor je kind.


De ouderraad is te contacteren via mail: ouderraad.debosuiltjes@gmail.com